Praktisch


 

Klik op de letter om snel te navigeren

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U W V X Y Z        


A

Aanmelding en toelating
Voordat u uw eerste kind bij ons op school inschrijft, stellen wij het op prijs om een kennismakingsgesprek met u te hebben. U maakt daarvoor een afspraak met de directeur. Hij vertelt u het één en ander over de school. U kunt uw vragen stellen en u krijgt een rondleiding op de gewenste locatie.
Er is een online aanmeldformulier beschikbaar via deze website.

Als u uw kind bij ons op school heeft aangemeld, wordt er ongeveer één maand voordat uw zoon of dochter vier jaar wordt, contact met u opgenomen. Dan hoort u in welke kleutergroep uw kind is ingedeeld. Uw kind kan twee weken voor zijn of haar verjaardag gedurende de ochtenden een bezoek aan de groep brengen om aan de school en de groep te wennen. In overleg tussen leerkrachten en ouders wordt daarna besloten wanneer uw kind hele dagen naar school komt.

Bij een wisseling van school, om welke reden dan ook, dus ook bij verhuizingen, volgt altijd een gesprek met de directeur. Voordat uw kind geplaatst kan worden bij ons op school, nemen wij contact op met de school van herkomst. Als wij uw kind toelaten, kan het zijn dat wij van mening zijn dat uw kind beter af is in een andere groep van onze school. In dat geval hoort u dat binnen 6 weken van ons. 

 

Afscheid groep 8
De leerlingen van groep 8 nemen aan het eind van het schooljaar afscheid van de school. Zij voeren een musical op voor alle kinderen van de school en genodigden, waaronder uiteraard de ouders van de leerlingen van groep 8.


B

Bedankt, ouders
Ook dit jaar rekenen wij weer op de hulp van ouders. Wij willen u nu alvast dank zeggen voor uw hulp.


C

Carnaval / februarifeest
Op school vieren we ook het carnaval / februarifeest. De kinderen mogen verkleed komen naar school en in de aula vieren wij het feest. De kinderen worden door de oudervereniging getrakteerd op limonade en iets lekkers.


E

E.H.B.O.
Indien een cursuleider beschikbaar is nemen de leerlingen uit groep 8 nemen deel aan de cursus jeugd E.H.B.O. De boekjes worden door de school aangeschaft, maar uw kind kan na de cursus het boekje mee naar huis nemen. De kosten van de cursus worden via de ouderbijdrage verrekend.


G

Gymnastiek (bewegingsonderwijs)
Groep 1 en 2:
Op  de Antoniusschool gebruiken we de ' pas vernieuwde'  speelzaal voor de lessen bewegingsonderwijs. Ook maken wij door middel van een roulatisysteem gebruik van de grote gymzaal onder leiding van de gymdocent Lars. We verzoeken u om uw kind stevige gymschoenen met elastiek of klittenband mee te geven. Geef uw kind het liefst niet de zogenaamde ballet- of turnschoentjes mee. Dit zijn slappe “slofjes” die weinig steun bieden aan de voeten en weinig grip bieden. In de periode dat de kinderen groeien is het erg belangrijk dat zij stevige schoenen aan hebben, die genoeg steun bieden en een redelijk voetbed hebben, zodat klachten aan voeten, enkel of rug zoveel mogelijk worden voorkomen. Wilt u de gymschoenen voorzien van de naam van uw kind?

Groep 3 t/m 8:
Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal bij onze school. Kinderen uit deze groepen dienen een gymbroek, shirt of gympakje en gymschoenen zonder zwarte zolen mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen die ze in de gymles aandoen, niet op straat zijn gebruikt? Ook voor de kinderen uit deze groepen geldt: zorg voor stevige gymschoenen zodat deze genoeg steun aan de voeten van uw kind geven. Noteer eventueel naam in gymschoenen en kleding. Wilt u er op toezien dat uw kinderen hun sportkleding en gymschoenen na elke gymles mee naar huis nemen? De kans op zoekraken is dan kleiner. Als uw kind om de een of andere reden niet kan deelnemen aan de gymles, vragen we u vriendelijk dit schriftelijk aan ons mee te delen.

Voor groep 1 t/m 8 geldt:
Wilt u op de gymdagen van uw kind liefst geen sieraden (zoals grote oorbellen) om- of indoen en er op letten dat de schoensluitingen niet te bewerkelijk zijn? 
Haren die langer zijn dan de schouders worden in een staart gedragen tijdens de gymles. 

Gymdagen:
Dinsdag en donderdag.


H

Huiswerk
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk mee in de vorm van een te leren proefwerk, tafels of woordjes oefenen. In groep 6 wordt dit uitgebreid met het geven van wekelijks huiswerk. Het kan hierbij gaan om reken- en taalhuiswerk, topografie of een project. Doel hiervan is de kinderen te laten wennen aan het regelmatig maken van huiswerk en hen te leren dit huiswerk te plannen over een hele week. Kijkt u eens naar het huiswerk van uw kinderen. De meeste kinderen ervaren dat als prettig. Heeft u er vragen over, neem dan contact op met de groepsleerkracht. Vanaf groep 7 zijn de leerlingen verplicht een agenda te hebben. 


K

Kerstviering
Vlak voor de Kerstvakantie vieren we ook het Kerstfeest in de kerk en op school. Over de exacte invulling wordt u geïnformeerd via de Nieuwsbrief.


N

Naschoolse opvang
De Antoniusschool biedt de gelegenheid voor naschoolse opvang van uw kind(eren). Op de locatie Kalslagerring gebeurt dit in samenwerking met de Stichting Openbare Kantoortijden School (SOKS) en onze buurschool Het Palet en Happy Kids. De opvang vindt plaats in een naast gelegen pand op de eerste verdieping. De lokalen zijn ingericht in een gezellige huiskamersfeer. Op deze locatie kunnen de kinderen ook naar voorschoolse opvang.


O

Overblijven
De Antoniusschool werkt met een continurooster. Dit betekent, dat alle kinderen op school overblijven. De kinderen eten in hun eigen groepslokaal onder leiding van de eigen leerkracht.

Overgang tussen basisscholen
Een tussentijdse wisseling van uw kind naar een andere school is mogelijk bij een verhuizing of wanneer er onvrede bestaat over de huidige school. Omwille van zorgvuldigheid hebben de scholen in de Haarlemmermeer voor het laatste punt de volgende afspraken gemaakt.

 • Als u belt voor informatie in verband met een wens tot overplaatsing, wordt naar u geluisterd. 
 • De huidige school wordt vervolgens op de hoogte gebracht van uw verzoek en de reden van vertrek. 
 • Tussentijdse wisseling van school vindt slechts plaats wanneer er sprake is van verstoorde verhoudingen dan wel dat het onderwijsaanbod voor betreffende leerling niet toereikend genoeg is. 
 • Tussentijdse wisseling van school is niet mogelijk wanneer een aanmelding richting de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) is gedaan.
 • De beslissing tot plaatsing ligt bij de directie, na overeenstemming met de directie van de school van herkomst. 
 • Het wisselen van school vindt niet plaats in de eerste en laatste acht weken van het schooljaar.
 • In alle gevallen vindt uitwisseling van leerlingengegevens plaats (leerlingendossier, onderwijskundig rapport). De intern begeleiders van de scholen zijn contactpersonen.

Scholen zijn altijd verplicht een onderwijskundig rapport van het kind voor de nieuwe school mee te geven. 


P

Parro
Wij gebruiken het communicatiemiddel Parro. Wij versturen foto's en berichten maar u kunt ook de leerkrachten een berichtje sturen. 

Parkeren
Vooral bij slecht weer brengen ouders hun kinderen met de auto naar school. Om een goede doorstroming te hebben en niemand in gevaar te brengen verzoeken wij u de snelheid laag te houden.


S

Schoolfotograaf
Elk schooljaar komt de fotograaf individuele en groepsfoto’s maken. 

Schooltijden
Alle groepen beginnen iedere dag om 8.30 uur. Dan verwachten wij elk kind in de klas.
Op maandag, dinsdag en donderdag eindigen alle groepen om 14.30 uur.
Op woensdag om 12.15 uur.
Op vrijdag eindigt groep 1 t/m 4 om 12.00  uur en voor de groepen 5 t/m 8 14.30 uur

Schoolverzekering leerlingen
Uw kind is tijdens de schooluren en op weg naar en van school verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeluk. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien die door school georganiseerd worden, zijn deelnemers en begeleiders verzekerd. Schade aan kleding en brillen is echter NIET op deze verzekering gedekt! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AON: www.leerlingenverzekering.nl.

Snoepen
Trakteren als je jarig bent is natuurlijk heel spannend en leuk. Toch vragen wij u de traktatie te beperken. Lollies, knotsen en toverballen zijn niet toegestaan omdat in het verleden hierbij gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Wij hebben voorkeur voor een gezond hapje. Te denken valt aan fruit of kaas. De school is, naast het gezin, een voor de hand liggende omgeving voor het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl bij kinderen. Omdat wij gezond eten belangrijk vinden verbieden wij derhalve het meenemen en nuttigen van snoep tijdens de overblijf. Wij vragen vriendelijk uw medewerking hierin. 

Schoolfruit
De kinderen krijgen elke woensdag, donderdag en vrijdag gratis schoolfruit.. Op die dag krijgen alle kinderen hetzelfde fruit. Als u kind dat fruit echt niet lust, kan uw kind het ruilen bij juf Monique. Alles is heel goed geregeld door schoolfruit.eu maar de bedoeling is wel dat de kinderen op de maandag en dinsdag ook fruit en groente mee naar school meenemen voor het 10-uurtje. Zo stimuleren wij het gezonde eten op school. U kunt van te voren zien welk fruit er wordt aangeboden.
Google op: schoolfruit nieuwsbrief ouders of op facebook: schoolfruit.nl. Het meeste fruit kunnen de kinderen gewoon uit de hand eten maar het andere fruit wordt gesneden door ouders op woensdagochtend.

Wij zoeken nog ouders die willen helpen met het schillen / snijden van het fruit. Dit is 1 keer in de 2 weken op woensdag  8:30-9:30, in de teamkamer. U kunt zich opgeven bij: Miranda Stoop: miranda_way@hotmail.com.
Voor vragen kunt u terecht bij juf Tessa van groep 1/2/B


V

Vakanties
Wij volgen zoveel mogelijk het adviesvoorstel voor de schoolvakanties. Hierbij zijn wij ingedeeld in de Regio Noord Nederland. Voor de precieze data verwijzen wij naar de jaarkalender. De jaarkalender is op deze website te vinden. 

Verkeersouder
Op initiatief van Veilig Verkeer Nederland is men in Nederland gestart met het opzetten van een netwerk verkeersouders. De verkeersouder levert een bijdrage aan het verkeersbeleid van de school en vormt een brug tussen ouders, school en derden (gemeente, politie, VVN, etc.) De verkeersouder praat mee binnen de school over de mogelijke verbetering van de verkeersveiligheid en maakt zich sterk om de ouders 
daarbij te betrekken. Ook zijn er op school verkeerscontactpersonen. Op de locatie Kalslagerring juf Nanda. Zij bezoeken namens de school door de gemeente georganiseerde verkeersmiddagen waar zij op de hoogte gehouden worden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de verkeerseducatie.

Verkeer en Verkeersexamen
De praktijkgerichte verkeerslessen op onze school zijn een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Samen met u als ouder dragen we de verantwoordelijkheid om onze kinderen voor te bereiden op deelname in het verkeer. In alle groepen wordt in het voorjaar speciale aandacht besteed aan de fietsvaardigheid van de leerlingen. In de onderbouw worden fietspelletjes georganiseerd, groep 6 doet een officiële fietsvaardigheid en behaalt daarbij een certificaat en groep 8 doet een project rond de dode hoek van vrachtwagens. In groep 7 doen de kinderen een theorie- examen en een praktijkexamen op de fiets. Hierbij moet een speciaal opgestelde route afgelegd worden.

Verjaardagen
Verjaardagen kinderen
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Andere traktaties dan snoep blijven onze voorkeur hebben. Het is de bedoeling de kinderen geen dure traktaties mee te geven. Een kleine traktatie voldoet uitstekend.

Verjaardagen leerkrachten
De leerkrachten vieren hun verjaardag ook op school. Zij doen dit met een feestdag voor hun groep. Voor de kinderen blijft het leuk om iets voor de leerkracht te doen. Vaak zamelen de kinderen iets in voor een gezamenlijk cadeau, maar een tekening of een plakwerkje vinden we net zo leuk. In de hogere groepen nemen de kinderen onderling wel het initiatief om samen voor de leerkracht iets te maken of te kopen. Een andere leerkracht en/of ouder helpt of kan hen hierbij helpen.

Verjaardag van familieleden
We willen het maken van cadeautjes en versjes voor verjaardagen thuis beperkt houden. Omdat het moeilijk is thuis iets te maken voor vader en moeder laten we dit graag doorgaan voor de laagste twee groepen mits het ruim van tevoren, minimaal één week, aan ons wordt doorgegeven. Voor opa's en oma's en bij andere gelegenheden vragen we u vriendelijk zelf iets met uw kind te maken.

Verlof leerkracht
Leerkrachten met een volledige werkweek hebben een aantal dagen per jaar ADV:

 • Voor de groepen 1 t/m 4 geldt dat de ADV-dagen van betrokken leerkrachten vallen op de vrije vrijdagmiddagen van uw kinderen.
 • Voor de groepen 5 t/m 8 komt er een andere leerkracht in de groep. Meestal steeds dezelfde en een bekende van de leerlingen.
 • Sommige leerkrachten nemen geen ADV op, maar sparen hun uren op.

Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep door een invalkracht overgenomen.

Verlof leerling
De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. Voor bedoeld verlof is de directie gebonden aan de regels die hiervoor in de leerplichtwet staan. Eén van deze regels is dat dit verlof beperkt is tot een maximum van tien dagen per schooljaar.

Dit zijn de richtlijnen die we op de Antoniusschool bij het aanvragen van verlof hanteren.

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Zo'n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de betrokken leerkracht. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Dit kan echter niet altijd.

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke
Dit verlof vraagt u aan bij de directie. Na toestemming van de directie, moet u dit zelf nog melden bij de leerkracht van uw kind.

Verlof voor vakantie
Hiervoor kan slechts in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven worden. Een verzoek dient minstens zes weken voor aanvang van het gevraagde verlof schriftelijk, voorzien van een verklaring van uw werkgever, liefst met een mondelinge toelichting ingediend te worden bij de directie.

Wij verlenen geen verlof in de eerste twee weken van het schooljaar of aangesloten aan een schoolvakantie. Voor dit verzoek is een standaardformulier bij de directie verkrijgbaar. De directie is op dit punt gebonden aan de leerplichtwet en bepaalde afspraken met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien u bezwaar hebt over het besluit van de directie dan wel de leerplichtambtenaar, kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.

Geen reden voor extra verlof

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkopere periode, of in verband met een speciale aanbieding.
 • Uitnodigingen van vrienden of familie om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
 • Als er kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben


Verzuim
Als een kind zonder bericht van ouders/verzorgers niet op school verschijnt, neemt de leerkracht zo spoedig mogelijk contact met hen op.


Z

Ziekte leerkracht
Bij ziekte van de leerkracht komt er in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. In beginsel sturen we geen kinderen naar huis bij ziekte.

Ziekte leerling
Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep op de hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gebeuren. Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen.
We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, schakelen we medische hulp in. Als uw kind meteen naar de dokter of het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders te bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan zijn aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de groep. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. We hopen dat u dan later het kind kunt overnemen.

Om te weten hoe we in voorkomende gevallen kunnen handelen (bijvoorbeeld wie we bij uw afwezigheid kunnen bellen of waar u bereikbaar bent als u niet thuis bent) vragen we u elk jaar aan het begin van het schooljaar een zogenaamd “bereikbaarheidsformulier” in te vullen. 

Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft (te denken valt aan waterpokken of krentenbaard) verzoeken wij u dit te melden op school. De school volgt de richtlijnen, die opgesteld zijn door de G.G.D.

Als uw kind hoofdluis heeft dient u dit te melden bij de leerkracht. Als er meer kinderen in een groep hoofdluis hebben geven we de kinderen een brief mee naar huis. U krijgt ook informatie hoe de hoofdluis te behandelen. Op locatie Kalslagerring vindt luizencontrole plaats. Op school zijn luizenzakken verkrijgbaar tegen betaling van 2 euro per stuk.


Naar boven